OVK-besiktning i Jönköping

19 januari 2024 Alice Pettersson

editorial

Obligatorisk ventilationskontroll, mer känt som OVK, är en återkommande och viktig del i förvaltningen av fastigheter. I Jönköping, liksom i hela Sverige, är denna kontroll en lagstadgad åtgärd som måste utföras för att säkerställa att inomhusmiljön är hälsosam och att ventilationssystemet fungerar som det ska. Det här är en genomgång av vad OVK innebär för fastighetsägare i Jönköpingsområdet och hur du kan gå tillväga för att säkerställa att din fastighet är både säker och kompatibel med aktuella regelverk.

Vad är OVK-besiktning och varför är det viktigt?

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är ett system för att kontrollera att ventilationssystem i byggnader fungerar korrekt och är i gott skick. Syftet med OVK-besiktning i Jönköping är att upprätthålla en god inomhusluft och att se till att energianvändningen är så effektiv som möjligt. För fastighetsägare i Jönköping innebär detta att de är ansvariga för att anordna regelbundna besiktningar. Dessa besiktningar ska göras av certifierade kontrollanter och måste uppfylla de krav som fastställs i svensk lagstiftning.

OVK är inte bara en lagstadgad skyldighet, utan också ett viktigt verktyg för att förhindra hälso- och miljöproblem. Dåligt fungerande ventilation kan leda till fukt- och mögelproblem, samt ackumulering av skadliga ämnen och partiklar i inomhusluften. För boende och användare av fastigheten är detta en kritisk fråga för såväl trivsel som hälsa.

ovk besiktning i Jönköping

Processen för OVK-besiktning

OVK besiktningen inleds med en förberedande process där fastighetsägaren kontaktar en behörig besiktningsman. I Jönköping finns det flera aktörer som erbjuder dessa tjänster. Besiktningsmannen utför sedan en noggrann kontroll av ventilationssystemet, som inkluderar en översikt av systemets prestanda och skick. Det kontrolleras att anläggningen är korrekt installerad och att den underhålls regelbundet. Efter besiktningen får fastighetsägaren en rapport som visar resultatet av kontrollen, och vid eventuella anmärkningar anges åtgärder som behöver vidtas.

Det är avgörande att denna besiktning görs regelbundet, eftersom lagstiftningen föreskriver att genomförande av OVK ska ske vid bestämda intervaller. För nyare ventilationssystem är intervallet vanligtvis sex år, men för äldre system eller i fastigheter med särskilda förhållanden kan det krävas tätare kontroller.

Hur väljer man rätt företag för OVK i Jönköping?

När man ska välja entreprenör för att utföra OVK i Jönköping är det viktigt att kontrollera att företaget har behöriga besiktningsmän med korrekt certifiering. Seriösa aktörer bör också kunna presentera tydliga referenser från tidigare uppdrag. Det kan vara klokt att begära in flera offerter för att jämföra pris och omfattning av tjänsten. Se till att de företag du överväger erbjuder en fullständig tjänst som täcker alla delar av besiktningen, inklusive eventuell efterföljande åtgärdsplanering.

Det finns oberoende tjänsteleverantörer, men även installationsfirmor som erbjuder OVK som en del av ett större serviceavtal. Beroende på dina specifika behov och förutsättningar i din fastighet, kan olika alternativ vara mer eller mindre fördelaktiga.

Åtgärder efter en OVK-besiktning

Efter att besiktningen är genomförd och rapporten är utgiven är det fastighetsägarens ansvar att se till att rekommenderade åtgärder genomförs. Detta kan innefatta rengöring, reparation eller i vissa fall även byte av delar i ventilationssystemet. Att snabbt följa upp på angivna brister är kritiskt, då det inte bara påverkar komfort och hälsa för de som använder byggnaden, men det kan även ha rättsliga konsekvenser om man försummar kraven från besiktningen.

Om du är fastighetsägare i Jönköping och i behov av professionell hjälp med din OVK besiktning, rekommenderar vi att du kontaktar EE System AB. Med behöriga besiktningsmän och en gedigen erfarenhet inom området, erbjuder de en pålitlig och effektiv service för att säkerställa att din fastighet uppfyller alla lagkrav och ger en säker och hälsosam inomhusmiljö för dess användare.

Fler nyheter