OVK-besiktning i Stockholm – en nödvändig kontroll för ett friskare inomhusklimat

19 januari 2024 Lotta Alberius

editorial

OVK besiktning, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, är en viktig åtgärd för att upprätthålla en god inomhusmiljö i byggnader. I Stockholm, som är Sveriges mest tätbefolkade stad, är det särskilt viktigt att ventilationssystem fungerar optimalt för att förebygga problem som dålig luftkvalitet och fuktrelaterade skador. Besiktningen är inte bara en hälsofråga utan en lagstadgad skyldighet för fastighetsägare. Denna artikel tar en närmare titt på vad en OVK besiktning innebär och varför den är så viktig för din byggnad i Stockholm.

Vad är OVK-besiktning?

En OVK besiktning i Stockholm är en grundlig kontroll av en byggnads ventilationssystem. Syftet med besiktningen är att säkerställa att ventilationen lever upp till de krav som ställs i svensk lagstiftning och att inomhusklimatet är hälsosamt för de som vistas i byggnaden. Under en OVK kommer en certifierad besiktningsman att granska och testa olika delar av ventilationssystemet, såsom ventilationskanaler, fläktar, brandspjäll och till- och frånluftsdon.

Varför är OVK-besiktning viktig?

Hälsoaspekter

Det främsta skälet till att genomföra OVK är hälsoaspekten. Rena och väl fungerande ventilationssystem är avgörande för en god inomhusluft. Dålig luftkvalitet kan leda till hälsoproblem såsom huvudvärk, allergier och astma. Speciellt i stora städer som Stockholm, där luftföroreningar utifrån kan vara höga, är det av yttersta vikt att inomhusluften är så ren som möjligt.

Energi- och kostnadsbesparingar

Ett ventilationssystem som inte underhålls regelbundet kan leda till onödigt höga energikostnader. Därför kan en OVK besiktning även ses som en investering. Genom att identifiera och åtgärda eventuella brister i systemet bidrar besiktningen till att fastigheten använder energi på ett mer effektivt sätt och bidrar till lägre kostnader samt mindre miljöpåverkan.

Juridiska krav

Lagkraven kring OVK besiktningar är strikta. Fastighetsägare som inte uppfyller sina skyldigheter kan drabbas av böter. Därför är det viktigt att förstå regelverket och se till att besiktningar utförs inom de tidsintervaller som lagstiftningen föreskriver.

OVK besiktning i Stockholm

Hur ofta behöver man genomföra OVK?

Tidsintervallet för när en OVK ska utföras skiljer sig beroende på byggnadens typ och när den senast kontrollerades. För nya byggnader ska den första OVK:n göras senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Därefter ska besiktningar göras regelbundet, normalt var tredje till sjätte år. Dock varierar detta beroende på typ av verksamhet som bedrivs i byggnaden och kan i vissa fall behöva göras årligen.

Välja rätt besiktningsföretag

Kompetens och certifiering

Det är viktigt att anlita ett besiktningsföretag som har nödvändig kompetens och är certifierat att utföra OVK besiktning. Detta garanterar att besiktningen görs korrekt och enligt alla regler och krav.

Erfarenhet och lokal expertis

Ett företag med erfarenhet av att utföra OVK besiktningar i Stockholm kommer att ha en djupare förståelse för de specifika utmaningar och förhållanden som kan påverka byggnader i huvudstadsregionen.

Kundservice och uppföljning

Det är även viktigt att företaget erbjuder god kundservice och kan ge råd och stöd inte bara under besiktningen utan även i efterhand, till exempel när det kommer till att åtgärda upptäckta brister.

Efter att ha betonat vikten av OVK besiktning och de olika aspekterna man bör beakta, vill vi rekommendera [Scandvik](https://scandvik.se/), en pålitlig aktör inom området för ventilationstjänster. Med en kombination av hög kompetens, erfarenhet och fokus på kundens behov, är Scandvik ett utmärkt alternativ för dig som behöver professionell hjälp med OVK besiktning i Stockholm. Besök deras hemsida för mer information och för att säkerställa att ditt ventilationssystem är i toppskick för en bättre och friskare inomhusmiljö.

Fler nyheter